Όροι και Προϋποθέσεις


Γενικοί Όροι Ενοικίασης Αυτοκινήτου

Με το συμφωνητικό αυτό η εταιρία Paros2Go  The Car Rental Experts ο.ε, στο εξής CRS ενοικιάσεις αυτοκινήτων, εκμισθώνει στον υπογράφοντα μισθωτή το αυτοκίνητο που αναγράφεται στο παρόν (περιλαμβανομένου και οποιουδήποτε αυτοκινήτου που αντικαθιστά αυτό) σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες καθώς και εκείνους που αναγράφονται στην εμπρός πλευρά του, τους οποίους αποδέχεται πλήρως ο μισθωτής.

Ο Μισθωτής παρέλαβε το αυτοκίνητο το οποίο εξέτασε και βρήκε της απολύτου αρεσκείας του, σε άριστη κατάσταση και κατάλληλο για την χρήση και το σκοπό για το οποίο το μισθώνει. Ο Μισθωτής υποχρεούται να επιστρέψει στην CRS το αυτοκίνητο και όλα τα έντυπα, εργαλεία και εξαρτήματα (ρεζέρβα, γρύλλο, εργαλεία, φαρμακείο, πυροσβεστήρα, τρίγωνο, κεραία) που το συνοδεύουν στην κατάσταση την οποία το παρέλαβε, και στον τόπο και χρόνο που καθορίζεται με το παρόν. Στην αντίθετη περίπτωση και μετά την πάροδο του συμφωνημένου χρόνου επιστροφής ο Μισθωτής, θα έχει την υποχρέωση να καταβάλει στην CRS, την κανονική χρέωση για αποζημίωση χρήσεως καθώς και αποζημίωση για κάθε θετική και αποθετική ζημιά της. Μετά την παρέλευση 60 λεπτών από το συμφωνημένο χρόνο παράδοσης του αυτοκινήτου ο μισθωτής χρεώνεται με το 1/4 της ενοικίασης ημέρας. Εάν η παράδοση του αυτοκινήτου παρέλθει άνω των τεσσάρων (2) ωρών χρεώνεται το 100% της ημέρας. Η CRS διατηρεί το δικαίωμα να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση και χωρίς την συγκατάθεση του μισθωτή, σε περίπτωση παραβατικής οδήγησης, επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών, και οποιαδήποτε παράνομη χρήση του οχήματος, αλλά με έξοδα αυτού, από οπουδήποτε και με οποιοδήποτε μέσο, σε κάθε περίπτωση που κατά την κρίση της υπάρχει κίνδυνος ζημιάς ή απώλειας του αυτοκινήτου καθώς και κίνδυνος μη εισπράξεως της αποζημιώσεως. Η CRS έχει το δικαίωμα εκτός από την παραπάνω περίπτωση να επανακτήσει την κατοχή και χρήση του αυτοκινήτου εάν αυτό χρησιμοποιήθηκε ή χρησιμοποιείται κατά παράβαση των όρων του παρόντος συμφωνητικού ή του προκαθορισμένου χρόνου μίσθωσης ή της κείμενης νομοθεσίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της μισθώσεως ο μισθωτής και ο οποιοσδήποτε υπογράφει το παρόν συμφωνητικό υποχρεούται να κάνει καλή και σύμφωνη με τον προορισμό και το παρόν χρήση του αυτοκινήτου, να κλειδώνει και να φυλάσσει αυτό κάνοντας χρήση των συστημάτων ασφαλείας και να λαμβάνει μέτρα για την αποτροπή κλοπής ή μείωσης της αξίας του εν γένει. Η CRS οφείλει αντίστοιχα να ελέγχει την μηχανική του κατάσταση, την ύπαρξη λαδιών, νερού κ.λπ. την κατάσταση των ελαστικών και την ασφάλεια κινήσεως του πριν την παράδοση του στον εκάστοτε πελάτη/ενοικιαστή.

Για την παράταση της μίσθωσης του αυτοκινήτου, υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως ή τηλεφωνικώς την CRS 24 ώρες τουλάχιστον πριν από την λήξη της μίσθωσης για να λάβει την σχετική έγγραφη έγκριση, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα. Εάν παραλείψει να το κάνει, υπέχει αστική και ποινική ευθύνη για παράνομη χρήση και κατοχή του αυτοκινήτου.

Το ελάχιστο όριο ηλικίας του ενοικιαστή οχήματος είναι τα 23 έτη, με τουλάχιστον ένα έτος από την απόκτηση της άδειας οδηγήσεως από την ημερομηνία ενοικίασης.

Ο μισθωτής πρέπει να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις του Κ.Ο.Κ. καθώς και κάθε άλλη διάταξη της Τροχαίας. Σε περίπτωση επιβολής προστίμου για παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. η ποινή και το πρόστιμο βαραίνουν αποκλειστικά και μόνο τον μισθωτή. Απαγορεύεται ρητώς στον μισθωτή να χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο για:

• να μεταφέρει βαρέα πράγματα

• να μεταφέρει περισσότερα πρόσωπα από όσα αναφέρονται στην άδεια κυκλοφορίας του

• να το εκμισθώνει σε τρίτους

• να ακολουθεί ή να μετέχει σε αγώνες μηχανοκίνητων οχημάτων

• να το παραχωρεί να το οδηγούν άλλοι, που δεν αναγράφονται στο συμφωνητικό μίσθωσης. Απαγορεύεται ρητώς και κατηγορηματικώς η χρήση ναρκωτικών ουσιών, αλκοόλ και οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή που επηρεάζει την οδήγηση. Σε περίπτωση ατυχήματος ή άλλου περιστατικού (πυρκαγιάς, κλοπής κλπ.) ο μισθωτής ή ο πρόσθετος οδηγός, υποχρεούται άμεσα: να μην αναγνωρίσει υπαιτιότητα ή ενοχή και αξιώσεις τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, άμεσο ή έμμεσο

• Να σημειώσει το ονοματεπώνυμο και τις διευθύνσεις των αυτοπτών μαρτύρων καθώς και το ονοματεπώνυμο και την διεύθυνση του οδηγού και τα στοιχεία του αυτοκινήτου, με το οποίο τυχόν συγκρούστηκε το αυτοκίνητο

• Να ειδοποιήσει την αστυνομία στο τηλ 100 προς εξακρίβωση της υπαιτιότητας του τρίτου και περίθαλψη τυχόν υπαρχόντων τραυματιών

• Να επικοινωνήσει αμέσως τηλεφωνικώς ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο με την CRS στο

τηλ. +30 2284300980

• Να συλλέξει οποιαδήποτε πληροφορία από κάθε τρίτο

• Να φωτογραφίσει τον τόπο του ατυχήματος και τα αυτοκίνητα που συμμετείχαν στο ατύχημα εάν αυτό είναι δυνατό.

 Ο μισθωτής υποχρεούται εντός 24 ωρών να συμπληρώσει και να υπογράψει δήλωση ατυχήματος/κλοπής στο κατάστημα της CRS και να παραδώσει οποιαδήποτε σχετικά με το ατύχημα έγγραφα ή πληροφορίες. Σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας του αυτοκινήτου ο μισθωτής υποχρεούται να καταγγείλει εγγράφως το γεγονός στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή εντός 12 ωρών.

Το αυτοκίνητο μπορεί να οδηγήσει μόνο ο μισθωτής και κάθε πρόσθετος οδηγός, οι οποίοι έχουν δηλωθεί στο παρόν συμφωνητικό. Ολοι οδηγοί πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών και να κατέχουν Ελληνική, Ευρωπαϊκή ή Διεθνή άδεια οδηγήσεως. Η άδεια οδηγήσεως πρέπει να είναι με λατινικούς χαρακτήρες που να ισχύει και να έχει εκδοθεί πριν ένα χρόνο τουλάχιστον από την ημερομηνία ενοικίασης.

Το κόστος των καυσίμων βαρύνει τον μισθωτή. Σε περίπτωση που το όχημα επιστραφεί με λιγότερο καύσιμο από ότι είχε όταν παραδόθηκε, ο μισθωτής βαρύνεται με την αξία του καυσίμου που υπολείπεται πλέον 10 ευρω.

Η περιοδική συντήρηση των αυτοκινήτων παρέχεται από την CRS. Απαγορεύεται η επισκευή του αυτοκινήτου από τον Μισθωτή σε περίπτωση βλάβης. Τα ελαστικό των αυτοκινήτων αντικαθίστανται σε τακτά διαστήματα λόγω φυσικής φθοράς. Ζημίες λόγω κακής χρήσης του αυτοκινήτου, όπως ενδεικτικά καταστροφή ελαστικών από πεζοδρόμιο και λακκούβες, βαρύνουν το μισθωτή.

Απαγορεύεται η φόρτωση του αυτοκινήτου σε πλοία και η έξοδος του αυτοκινήτου από τα όρια Πάρου/Αντιπάρου, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη έγκριση της εκμισθώτριας εταιρίας. Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σχετική χρέωση για την ειδική ασφαλιστική κάλυψη και ρήτρα πεντακοσίων (500) ευρώ.

Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών, ρυπαντικών ουσιών, ναρκωτικών και κάθε άλλου ασχέτου με την παρούσα σύμβαση, όπως και η χρήση του αυτοκινήτου ως οργάνου για διάπραξη παράνομης πράξης. Η παράβαση του όρου αυτού καθώς και η εκ της παράβασης απορρέουσα ζημιά αναλαμβάνεται από τον μισθωτή οδηγό.

Η Paros2Go δεν φέρει καμία ευθύνη για την απώλεια προσωπικών αντικειμένων του μισθωτή καθώς και αυτών που επιβαίνουν στο εκμισθωμένο αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της μίσθωσης.

Ο μισθωτής ρητά συμφωνεί ότι η CRS δεν ευθύνεται για καμία θετική ή αποθετική ζημιά που υπέστη ο μισθωτής ή τρίτοι κατά την διάρκεια της μίσθωσης και ουδεμία αξίωση μπορεί να εγερθεί εναντίον της CRS για την ανωτέρω αιτία.

Ο μισθωτής συναινεί στην λεπτομερή καταχώρηση των προσωπικών αυτού στοιχείων σε ηλεκτρονικό αρχείο που τηρείται από την CRS. Ρητά συμφωνείται ότι η CRS έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει αυτά τα στοιχεία, όταν ο μισθωτής κατά την διάρκεια της μίσθωσης κάνει αναληθείς δηλώσεις ή παραβαίνει τους όρους του συμφωνητικού αυτού και να διαβιβάζει τα στοιχεία αυτά στις Αρχές της χώρας σε περίπτωση που υπάρχουν υπόνοιες τελέσεως ποινικού ή άλλου αδικήματος. Κατοικίδια. Τα κατοικίδια δεν επιτρέπονται εκτός από ειδικές περιπτώσεις σε ορισμένα οχήματα μόνο (όπως σκύλοι οδηγοί ή υπηρεσίας) στις οποίες πρέπει να υπάρχει έγγραφη άδεια από την CRS.

Ασφαλές ενοικίασης αυτοκινήτων 


Car Rental Paros  / Insurance list

CDW - Απαλλαγή ευθύνης ζημιών

Ο ενοικιαστής καλύπτεται για οποιαδήποτε ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα:

• πάνω από 650 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων A, Β, C ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερώς ανά κατηγορία )

• πάνω από 800 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων D, E, F ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερώς ανά κατηγορία )

• πάνω από 950 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV, επταθέσιο ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερώς ανά κατηγορία ) Απαιτούμενη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές στα ελαστικά, τις ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος καθώς και την φθορά εσωτερικού σαλονιού αυτοκινήτου, και την απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed Αποζημιώσεις

ECDW - Extra Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών

Ο ενοικιαστής καλύπτεται για οποιαδήποτε ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα:

•πάνω από 300 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων A, Β, C ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερές ανά κατηγορία )

•πάνω από 400 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων D, E, F ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερές ανά κατηγορία )

• πάνω από 550 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV, επταθέσιο ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερές ανά κατηγορία ) Απαιτούμενη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές στα ελαστικά, τις ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος καθώς και την φθορά εσωτερικού σαλονιού αυτοκινήτου, και την απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

 Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed Αποζημιώσεις

SCDW - Super Απαλλαγή Ευθύνης Ζημιών

Ο ενοικιαστής καλύπτεται για οποιαδήποτε ζημιά στο ενοικιαζόμενο όχημα:

•πάνω από 150 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων A, Β, C ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερές ανά κατηγορία )

•πάνω από 250 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων D, E, F ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερές ανά κατηγορία )

• πάνω από 400 € + ΦΠΑ εφόσον αποδεχτεί και υπογράψει τους σχετικούς όρους του συμβολαίου για την κατηγορία αυτοκινήτων SUV, επταθέσιο ( όλες η τιμές αναφέρονται στην αναζήτηση οχήματος λεπτομερώς ανά κατηγορία )

Απαιτούμενη προϋπόθεση, η οδήγηση σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Η ασφάλιση δεν καλύπτει τις ζημιές στα ελαστικά, τις ζημιές στο κάτω μέρος του οχήματος καθώς και την φθορά εσωτερικού σαλονιού αυτοκινήτου, και την απώλεια ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων.

 Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed Αποζημιώσεις

ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΚΕΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

• Ζημιές στον εσωτερικό χώρο του αυτοκινήτου

• Πρόστιμα που προκύπτουν από παραβάσεις του Κ.Ο.Κ.

• Μηχανικές βλάβες με υπαιτιότητα ενοικιαστή

• Ζημιές σε εξωτερικούς καθρέπτες

• Ζημιές στα ελαστικά, ζάντες ή τάσια

• Ζημιές στο κάτω μέρος του αυτοκινήτου

• Ζημιά ή απώλεια κεραίας

• Ζημιές που προκλήθηκαν κατά την παράνομη ή μη σύμφωνη με το παρόν χρήση

• Ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη χρήση του οχήματος, σε χωματόδρομο, παραλία, δασική έκταση ή σε άλλο σημείο εκτός ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου

• Ζημιές που προκλήθηκαν από οδηγό μη δηλωμένο, ή οδηγό που βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.

• Έξοδα φακέλου ατυχήματος (20€) Fixed.

Αποζημιώσεις από Αμέλεια/Φθορά/Καταστροφή/Απώλεια:

• Κλειδί οχήματος: Auto (απλό) 70€ / Auto (με μπουτόν): 120€ / Moto: 50€

• Baby Seat 100€

• Baby Booster 60€

• Μπαταρία 80€

• Κεραία 40€

• Ζάντα αλουμινίου 100€

• Ζάντα σιδερένια 80€

• Τάσι ρόδας 30€

• Καθρέφτης (τζάμι): 25€

• Καθρέφτης (πλαστικό περίβλημα με μηχανισμό) 90€

• Πατάκια 30€

• Λερωμένα Καθίσματα/Ταπετσαρία 80€

• Υαλοκαθαριστήρας 10€

• Τέντα κάμπριο 450€

• Συσκευή MiFi (WIFI) 100€

• Συσκευή GPS 100€

C.R.S Car Rental Services in Paros

VAT number.: 138067320

company manager.: Aggeliki Pantelaiou

Head office address: Paros Piso Livadi P.C 84400

Phone.: +30 2284300980

cell phone: +30 6957773546